DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT, PER A PARTICIPAR A LES ACTIVITATS ESPORTIVES ORGANITZADES PER TOT PER L'ESPORT


  Correu electrònic (s'utilitza per enviar la informació de la declaració responsable)  En/na , amb DNI/NIE en qualitat de pare/mare o tutor/a de amb DNI/NIE , menor d'edat que SiNo pertany a grups vulnerables o amb necessitats especials d'adaptació.

  Si és que sí, especifiqui:  Declaro sota la meva responsabilitat, que sol·licito que la persona menor d’edat referenciada a l’encapçalament, participi en les activitats de Tot Per l'Esport, i que he llegit amb detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accepto les condicions de participació, expresso el meu compromís amb les mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries i assumeixo tota responsabilitat davant la possibilitat de contagi per COVID-19.  Marqueu el que procedeixi:

  Declaració responsable de no formar part de grups de risc ni conviure amb grup de risc.


  Declaració d'haver llegit i acceptat el document facilitat per Tot Per l'Esport sobre l’adaptació de l’activitat al COVID-19.

  Veure document


  Declaració de la participació a les activitats sense cap simptomatologia.

  Consentiment informat sobre COVID-19  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

  Signatura del pare/mare o tutor/a (cal dibuixar la signatura)