Dades nen/a

  Nom *

  1r Cognom *

  2n Cognom

  Data de naixement dd/mm/aaaa *

  DNI

  Adreça *

  Ciutat *

  Codi postal *

  Escola on estudia

  CatSalut *

  Telèfon

  Correu electrònic *

  Dades familiars

  Nom pare

  Correu electrònic pare

  Telèfon pare

  Nom mare

  Correu electrònic mare

  Telèfon mare

  Pagament quota

  Titular compte bancari

  Número IBAN (Compte banc):


  DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19


  DRETS D'IMATGE

  Jo, , amb DNI , com a pare/mare/tutor legal de l'alumne autoritzo la cessió dels drets d'imatge de l'alumne per que es facin servir en mitjans de comunicació del Club i altres mitjans externs del Club.


  DESPLAÇAMENTS AMB COTXE PARTICULAR

  Jo, , amb DNI , com a pare/mare/tutor legal de l'alumne autoritzo a que el meu fill/a realitzi els desplaçaments a les competicions i/o entrenaments mitjançant el vehicle particular de l'entrenador o qualsevol altre membre del Club, així com el pare o acompanyant d'altres alumnes de l'equip o Club i l'eximeixo de cap culpa en cas d'accident durant el trajecte.


  DECISIONS MÈDIQUES

  Jo, , amb DNI , com a pare/mare/tutor legal de l'alumne autoritzo a que es prenguin les decisions mèdiques i/o quirúrgiques que calguin adoptar, en cas d'urgència i sota la direcció facultativa pertinent, així com el trasllat als centres mèdics que siguin necessaris.


  En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que mitjançant l'emplenament del present formulari dóna el seu consentiment per a que les seves dades personals i les del seu fill/a o tutelat/da siguin incorporades i tractades a un fitxer de dades personals, propietat del Club Gimnàstic Twirling Sant Feliu de Guíxols, qui gestionarà la seva seguretat i confidencialitat. Així mateix, atorga la seva conformitat a la publicació a la web del Club, i/o altres mitjans de comunicació del Club, de les imatges en les que pugui aparèixer el seu fill/a o tutelat/da que s'hagin captat durant la temporada. L'informem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho a les oficines del Club situades a Pavelló Carles Nadal, Sant Feliu de Guíxols.


  Observacions